ISO 14001 : 2015 มาตรฐานที่ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร

iso 14001

ISO 14001 :2015 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ที่ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถประเมินและปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ เนื่องจากเทรนด์ของโลกในปัจจุบันหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ทำให้มาตรฐานนี้ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า องค์กรของคุณ มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการพื้นที่สีเขียวต่างๆ

มาตรฐาน ISO 14001 :2015 คืออะไร?

ISO 14001 :2015 เป็นมาตรฐานที่กำหนดโครงสร้างและกระบวนการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) ที่องค์กรจำเป็นต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางแผน ดำเนินงาน ตรวจสอบ และประเมินผล

ISO 14001 : 2015 ช่วยให้องค์กรของคุณได้รับประโยชน์อย่างไร?

การปฏิบัติตาม ISO ตัวนี้ ช่วยให้องค์กรของคุณได้รับประโยชน์จากการทำธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรของคุณได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจ

ประโยชน์ที่สำคัญของการปฏิบัติตาม ISO มาตรฐานตัวนี้ได้แก่

 • ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามมาตรฐาน ช่วยให้องค์กรของคุณปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการละเมิดกฎหมายที่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง
 • ประหยัดทรัพยากร: การปฏิบัติตาม มาตรฐานตัวนี้ ช่วยให้องค์กรของคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เช่น การลดการใช้พลังงานหรือการใช้วัตถุดิบที่ไม่จำเป็น
 • เสริมภาพลักษณ์องค์กร: การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน เป็นการเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรว่ามีความใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ: ลูกค้าและผู้ประกอบการมีความต้องการที่มากขึ้นในการทำธุรกิจกับองค์กรที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้นการปฏิบัติตาม ISO ตัวนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ

จำเป็นไหมที่จะต้องมี ISO 14001 ?

หากถามว่า จำเป็นมากน้อยแค่ไหน ตอบได้เลยว่า จำเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรในยุคนี้ เนื่องจากทุกวันนี้ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นพื้นฐานที่ทุกๆธุรกิจควรคำนึงถึง ในแง่ของลูกค้า หากทราบว่าธุรกิจของเราดำเนินกิจการบนความไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คงรู้สึกไม่อยากใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากเรา ในแง่นักลงทุนยิ่งส่งผลมากกว่า เพราะอาจมองได้ว่าธุรกิจที่เขาจะไปลงทุนนั้น ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลย ทำให้ไม่อยากลงทุน ดังนั้นองค์กรแต่ละองค์กรควรจะมีมาตรฐาน ISO14001 เพื่อเป็นเครื่องยืนยันในความใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไร?

1. มั่นใจในสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:

 • ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการที่ผลิตโดยบริษัทได้รับการผลิตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ช่วยลดมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สินค้าและบริการของบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

2. มั่นใจในความรับผิดชอบต่อสังคม:

 • บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการอย่างโปร่งใส
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้
 • บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

3. มั่นใจในสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ:

 • บริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี สินค้าและบริการมีมาตรฐาน
 • บริษัทมีระบบการตรวจสอบและวัดผล ช่วยให้สินค้าและบริการมีคุณภาพสม่ำเสมอ
 • ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับราคา

4. มั่นใจในชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท:

 • บริษัทที่มี ISO 14001แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
 • ลูกค้ามั่นใจในชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
 • บริษัทสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

5. มั่นใจในความได้เปรียบทางการแข่งขัน:

 • บริษัทที่มี ISO 14001ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
 • บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ ขยายฐานลูกค้า
 • บริษัทสามารถเพิ่มโอกาสในการร่วมประมูลงาน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ISO 14001 :2015

1. ต้องการที่จะได้รับการรับรองตาม ISO14001 :2015 ต้องทำอย่างไร?

เพื่อที่จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยการกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และประเมินผล

2. ISO 14001 :2015 แตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้าอย่างไร?

เป็นการปรับปรุงจากเวอร์ชันก่อนหน้า เพื่อให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มเติมหลักการใช้งานที่ชัดเจนขึ้น และการให้ความสำคัญกับการบูรณาการกับระบบการจัดการอื่น ๆ ในองค์กร

3. เหมาะกับองค์กรชนิดใด?

เหมาะสำหรับทุกประเภทขององค์กรที่ต้องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ องค์กรธุรกิจหรือองค์กรสาธารณะ องค์กรในทุกภูมิภาคและอุตสาหกรรม

SO GREEN เราปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐาน ISO14001:2015 เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของคุณ

SO GREEN มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO14001 เป็นอย่างดีซึ่งเราสามารถปฏิบัติงานแบบครบวงจร เพื่อให้องค์กรของคุณมีภาพลักษณ์ที่ดี เนื่องจากมีการจัดการในส่วนของภูมิทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี ด้วยขั้นตอนการทำงานแบบมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ทำให้เราสามารถบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร

โดยสรุปแล้ว

ISO 14001 :2015 เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้องค์กรของคุณได้รับการรับรองในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิผลและมีความเอื้ออำนวยในการทำธุรกิจ การปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมาย ประหยัดทรัพยากร และเสริมภาพลักษณ์องค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนนั่นเอง ซึ่ง SO GREEN เราตระหนักถึงแวดล้อมและอยากให้ทุกๆธุรกิจ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่สีเขียวอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ต้องการปรึกษาทีมผู้ชำนาญต้นไม้ใหญ่ติดต่อได้ที่

โทร : 066-121-0639 / 0-2363-9300 ต่อ 3102

LINE : @sogreen

กำลังมองหา บริษัทดูแลสวน ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ดูแลพื้นที่สีเขียว
แบบมืออาชีพอยู่หรือเปล่า ?

เราคือ SO GREEN ผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์ เรามีทั้งบริการตัดแต่งไม้ใหญ่ตามแบบฉบับรุกขกรรม บริการดูแลสวน และภูมิทัศน์ รวมถึงบริการจัดสวนตามแบบด้วยระบบ 3D ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ทำให้เรามีความชำนาญอย่างมากที่จะส่งมอบพื้นที่สีเขียวให้มีคุณภาพให้กับคุณ ติดต่อเรานะครับ เพื่อให้สวนของคุณกลับมาสวยอีกครั้ง

SO GREEN

บริษัทรับจัดการพื้นที่สีเขียวครบวงจร รับดูแลสวนบริษัท รับดูแลสวนองค์กร รับดูแลสวนหน่วยงานราชการ ดูแลสวนและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญหรือรุกขกร ได้รับมาตรฐาน ISO:14000 และ ISO:9001 ประสบการณ์สูงกว่า 40 ปี ให้บริการดูแลสวนครบวงจร ทั้งคนสวน อุปกรณ์รถต่างๆSO GREEN บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการงานภูมิทัศน์ มายาวนานกว่า 40 ปี เรามีความพร้อมในการให้บริการและมีผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญงานเฉพาะด้านในแต่ละบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นงานบริการดูแลสวนขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานมืออาชีพกว่า 1,000 คน งานบริการจัดการสวน และงานบริการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์ ด้วยวิธีรุกขกรรมแบบมืออาชีพ ซึ่งในแต่ละบริการของเรานั้นได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคล ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์ขององค์กรของท่านเป็นอันดับแรก มั่นใจได้เลยว่า เราสามารถสร้างคุณค่าให้แก่พื้นที่สีเขียวของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ให้ SO GREEN สร้างคุณค่าให้พื้นที่สีเขียวของคุณ”

บริการตัดต้นไม้ใหญ่

ตัดต้นไม้ใหญ่ โค่น, ตัดแต่ง สางโปร่ง ลดทอนความสูง ลดความเสี่ยงปฏิบัติงานโดยทีมงาน รุกขกร มืออาชีพที่ผ่านการอบรม และได้รับใบรับรองพร้อมที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทีม SO GREEN สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสภาพพื้นที่ แม้พื้นที่นั้นจะมีความเสี่ยง เรามีทีมประเมินหน้างานให้กับลูกค้า เราพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องของต้นไม้ ด้วยความชำนาญและได้มาตรฐานความปลอดภัย SO GREEN เราได้รับมาตรฐาน ISO14001: 2015 เป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
บริการตัดต้นไม้จาก SO GREEN บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน มาตรฐาน ISOใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริการรับดูแลสวนขนาดใหญ่

เรามีความพร้อมในด้านการให้บริการรับดูแลสวน สวนหย่อมขนาดใหญ่ ด้วยมาตรฐานการทำงานและบริการ ที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 พร้อมทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถ คอยให้คำปรึกษาและบริการ เรามีความพร้อมด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่จะดูแลเพื่อให้สวนหย่อมดูสวยงามตลอดเวลา โดยคำนึงเสมอถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่คุณ เพื่อให้คุณเกิดวามพึงพอใจสูงสุด

พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร , สมุทรปราการ , ชลบุรี , ระยอง , นนทบุรี , ปทุมธานี , นครนายก , ฉะเชิงเทรา , สระบุรี , พระนครศรีอยุธยา
นครปฐม , สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

SO GREEN ให้บริการ Landscape Maintenance บริการดูแลสวน โดยคนสวน 10 คนขึ้นไป
ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถ ด้านงานดูแลสวนมากกว่า 1,000 คน การันตีคุณภาพด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
และมาตรฐานการให้บริการระดับสากล วางใจให้เราดูแลสวน ให้สวยน่ามองเพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรของคุณ

ใส่ใจให้บริการดูแลดุจดังบ้านของเราเอง

บริการรับดูแลสวนและตัดแต่งไม้ใหญ่จาก SO GREEN บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน มาตรฐาน ISO ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ประเมินหน้างานฟรีก่อนลงมือปฏิบัติงาน